ARiSA - Control Software Quality

English | Svenska
Quality Monitor™ code analysis: the view places classes (boxes) in 3D corresponding to three metrics values. Challenged classes are placed far from the origin. Quality Monitor™ documentation analysis: the view shows the cloning of documents in a similarity matrix (left) and graph (right).

First Contact Analysis™

First Contact Analysis™ är en bedömningsmetod för mjukvarusystem. Den baseras på ett flertal analyser framgångsrikt tillämpade på flera och varierande typer av system. Den ger en grafisk översikt av ett systems arkitektur och struktur, design och komplexitet och avslöjar potentiella kvalitetsproblem i ett mjukvarusystem.

First Contact Analysis™ avslöjar kvalitetsproblem hos det undersökta mjukvarusystemet. Detta är den andra nivån av kvalitetsmedvetenhet som vi stödjer med våra tjänster. Här beskriver vi både [ tillvägagångssättet ] för First Contact Analysis™ och ett par [ exempel ].

Tillvägagångssätt

First Contact Analysis™ är en bedömningsmetod för mjuvarusystem. Den baseras på ett antal automatiserade analyser. De ger en grafisk översikt över systemen:

En sådan översikt är en värdefull dokumentation av systemet som gör det möjligt för teammedlemmarna att kommunicera bättre om systemangelägenheter. Nya teammedlemmar upplever en lägre inlärningskurva när de ska försöka förstå sig på ett okänt system.

Eftersom alla analyser är objektiva och deras resultat klart separerade från våra slutsater, kan både projektledare och utvecklare få insikt i systemets verkliga egenskaper och hur de skiljer sig från förvantade och avsedda systemegenskaper.

Förutom översikten över systemet, pekar First Contact Anaysis™ på delar av systemet som kan bli kritiska i fortsatt underhåll av systemet. Vi rekommenderar att se över och strukturera om särskilt dessa delar av systemet om nödvändigt.

First Contact Analysis™ baseras på vår Quality Monitor™ webbtjänst. Den implementerar det senaste inom strukturella programanalyser, kontroller för goda designmetoder (design patterns) och metrikberäkningar. Resultaten presenteras på olika abstraktionsnivåer med mjukvaruvisualiseringar och statistiska diagram. Quality Monitor™ stödjer både identifieringen av svaga punkter eller designfel i mjukvarusystem och en bättre förståelse för det analyserade systemet.

En lämplig arkitektur och god design kan inte formaliseras och mätas korrekt. Däremot föreslår forskning inom fältet för mjukvaruarkitektur och design ett antal tumregler. Vår partner, Software Technology Group vid Linnéuniversitetet ledd av Prof. Welf Löwe, utvecklar sådana tumregler. Dessa är direkta indata till First Contact Analysis™. Dessutom är First Contact Analysis™ starkt influerad av tumregler definierade av andra ledande forskningsgrupper i Europa. I synnerhet forskningsgruppen vid Research Center Computer Science i Karlsruhe, Tyskland, som är pionjärer i fältet för automatiskt designstöd, har bidragit med många värdefulla tumregler. Sedan är alla tillämpade tumregler bekräftade i ett flertal praktiska fältstudier.

Tumregler konkretiserar kunskap om god design, vilka har bevisats vara giltiga i flera industriella fallstudier. Dock är det i slutänden endast systemarkitekter, designer och utvecklare som känner systemet som korrekt kan tolka analysresultaten och indentifiera falsklarm. Därför är First Contact Analysis™ endast ett första steg som behöver följas upp med diskussioner mellan människorna som ansvarar för systemet. Mjukvaruvisualiseringarna och de statistiska diagrammen som First Contact Analysis™ ger har visat sig vara en utmärkt utgångspunkt för detta.

Exempel

Vi tillämpade First Contact Analysis™ på våra egna system VizzAnalyzer och Grail (som är komponenter i analysmotorn av Quality Monitor™). Här gör vi rapporterna tillgängliga som summerar resultaten av analysen. De kan tjäna som exempel som visar vilket sorts insikter en First Contact Analysis™ kan ge för era system.

Rapport med resultaten av First Contact Analysis™ tillämpad på ramverket VizzAnalyzer.

PDF-ikon

Rapport med resultaten av First Contact Anaysis™ tillämpad på grafbiblioteket Grail.

PDF-ikon
Copyright © 2008-2014, ARiSA. Telefon: 0733-564363 E-post: Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional se